Generelle lejebetingelser

Generelle lejebetingelser 2024

Messefirmaet = J.B. Exhibitions ApS
Eventstedet = K.B. Hallen


J.B. Exhibitions ApS CVR nr. 35 24 12 99 repræsenterer Messefirmaet som juridisk enhed i nærværende ordrebekræftelse/ standlejekontrakt.


§1. Priser, betaling og levering


Ordrebekræftelsen /standlejekontrakten er bindende for udstilleren og messefirmaet, når messefirmaet har modtaget den underskrevne ordrebekræftelse/standlejekontrakten eller når udstilleren har betalt tilmeldingsgebyret. Med andre ord, ordrebekræftelsen/ standlejekontrakten kan ikke opsiges og/eller annulleres fra udstillerens side, når messefirmaet har modtaget den underskrevne ordrebekræftelse/standlejekontrakt.. Udstilleren forpligtiger sig til at overholde de betalingsbetingelser, som messefirmaet har skrevet på forsiden at ordrebekræftelsen/standlejekontrakten.


§2 Ændring af standplacering


Der kan opstå situationer, hvor det er formålstjenligt for Messefirmaet at flytte udstillerende fra den aftalte standplacering (dvs. den standplacering parterne har indgået ordrebekræftelse/standlejekontrakt på). Messefirmaet er ikke berettiget til at flytte en udstiller fra den aftalte standplacering, uden udstilleren acceptere flytningen samt den nye standplacering. Kan parterne ikke opnå enighed om den nye standplacering; og hvis Messefirmaet forsat kræver udstilleren flyttet; så er udstilleren berettiget til at opsige den indgåede ordrebekræftelse/standlejekontrakt. Såfremt udstilleren opsiger ordrebekræftelsen/standlejekontrakten, pga. uenighed om den nye standplacering, så er Messefirmaet forpligtiget til at tilbagebetale evt. indbetalt standleje (her i indgår også tilmeldingsgebyr, online pakke og andet der måtte indgå i ordrebekræftelsen/standlejekontrakten).


§3 Force majeure


Sker der uforudsete hændelser som f.eks. krig, mobilisering, strejke, lockout, ildebrand, myndighedens forskrifter eller andet, som messefirmaet ikke har indflydelse på, og som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør gennemførelsen af eventen, er messefirmaet berettiget til helt eller delvist at flytte til andre lokaliteter, ligesom messefirmaet er berettiget til at ændre afviklingsterminen på op til 12 måneder ift. den oprindelige afviklingsdato. I denne situation er messefirmaet berettiget til at ændre i den enkeltes udstillingsareal, hvis det nødvendiggøres af den nye lokalitet. En formindskelse af den enkelte udstilleres udstillingsareal, vil gøre udstilleren berettiget til en tilsvarende reduktion af standlejen. Hvis denne force majeure passus tages i brug, så er messefirmaet også berettiget til at annullere den underskrevne ordrebekræftelse/ standlejekontrakt.
Hvis messefirmaet ser sig nødsaget til at annullere ordrebekræftelsen/standlejekontrakten, så er udstilleren berettiget til at få hele sin standleje tilbage. Herudover er udstilleren ikke berettiget til anden form for erstatning.
Hvis udstilleren benytter sig at ePoint systemet (system til at scanne kunderne på udstillerens stand), så kan messefirmaet ikke gøres erstatningspligtig hvis ePoint systemet af den ene eller anden grund måtte svigte eller gå ned.


§4 Indretning og opbygning af stande


Udstilleren forpligtiger sig til at rette sig efter de regulativer, der er på udstillingsstedet hvor eventen afholdes. Det være sig regulativer fra selve eventstedet, event stedets tekniske personale, sundhedsstyrelse, brandvæsen og/el andre offentlige myndigheder. Udstilleren forpligtiger sig ydermere til at overholde de tidsfrister/deadlines som messefirmaet og selve eventstedet opsætter for messen/eventen. Udstilleren forpligtiger sig til, i videst muligt omfang, at holde sin stand bemandet inden for hele messens åbningstid.

§5 Udstillede varer/produkter

Messefirmaet kan kræve, at udstilleren anmelder de varer/produkter som man agter at udstille på messen/eventen. Messefirmaet forbeholder sig ret til at forbyde udstilleren at udstille bestemte varer, uanset om disse er anmeldt forlods. Hvis udstilleren udstiller andre varer/produkter end dem man har anmeldt, så kan messefirmaet forlange varerne/ produkterne fjernet eller ophæve udstillerens kontrakt uden ret til tilbagebetaling af allerede betalt standleje.


§6 Nedbrydning og fjernelse af de udstillede varer/produkter


Nedbrydning af udstillingsstanden og fjernelses af udstillingsgenstandene må ikke ske før messen/ eventens officielle lukning eller efter konkret aftale med messefirmaet. Såfremt udstilleren nedbryder standen før tid eller uden aftale med messefirmaer, er messefirmaet berettiget til at give udstilleren en bod på 2.500,- kr. ex. moms.
Alle udstillede genstande/produkter skal være fjernet fra udstillingsstanden til det tidspunkt som messefirmaet eller eventstedet forlods har opgivet. Såfremt udstilleren ikke overholder dette, så er messefirmaet berettiget til at lade de udstillede genstande/ produkter fjerne for udstillerens regning og risiko. Messefirmaet og eventstedet er berettiget til at tilbageholde de udstillede genstande/produkter m.v. som sikkerhed for ethvert krav, messefirmaet og eventstedet måtte have overfor udstilleren.


§7 Salg, reklame samt servering


Udstilleren skal følge de af messefirmaet, eventstedet og myndighederne fastsatte bestemmelser om reklame, salg og ordreoptagelse samt om udlevering af brochurer, smags- og vareprøver m.v.
Politisk præget materiale må ikke anvedes i forbindelse med messen/eventen. Reklame, salg og ordreoptagelse samt udlevering af brochure eller af smags- og vareprøver uden for udstillingsstandens område må ikke finde sted med mindre Messefirmaet skriftligt har godkendt dette forlods.
Ligesom tilsvarende ikke må finde sted fra firmaer der ikke er tilmeldt og godkendt til at deltage i messen/eventen.
Messefirmaet eller den af eventstedet udpegede restauratør har eneret til egentlig servering og udskænkning af spise- og drikkevarer inden for eventens område, bortset fra fortæring til personale på udstillingsstanden. Udlevering af smagsprøver eller salg af spise- og drikkevarer fra udstillingsstanden må derfor kun finde sted efter messefirmaets forudgående godkendelse. Herudover skal udstilleren naturligvis overholde eventuelle krav fra sundhedsmyndighederne.
Brug af højtalere og forevisning af film/video/DVD etc. må kun finde sted, hvis det ikke er til gene for de omkringliggende udstillere. Hvis udstilleren bruger film/video/DVD etc. så påhviler det udstilleren at indhente godkendelse fra myndighedernes og/eller rettighedeshavers side; ligesom det påhviler udstilleren at betale evt. KODA-afgifter som brugen af musik og film måtte afstedkomme.
Udstilleren må ikke lave arrangementer der sigter på kollektiv transport af udstillerens besøgende gennem privat buskørsel eller anden fælles transport for besøgende til og fra eventstedet, uden forudgående tilladelse fra messefirmaet.


§8 Udlån eller fremleje af messestanden


Udstilleren må ikke udlåne eller fremleje sin udstillingsstand til anden side/tredje part uden messefirmaets skriftlige godkendelse.


§9 Adgangskort for besøgende og udstillere


Alle besøgende og udstillere skal have adgangskort til messen - og skal i vides omfang bære disse når man befinder sig på messens areal. Adgangskortene til de besøgende kan erhverves ved at lade sig registrere i messens besøgerregistreringssystem (enten ved at pre-registrere sig på messens hjemmeside, eller ved at registrere sig on-side i messens indgang). Adgangskort for udstillerne kan erhverves ved at logge sig ind i messens UdstillerForum (Link, Username og Password udsendes af messefirmaet) og her indsætter udstilleren navnene på dem der skal bemande udstillerens stand; og efterfølgende printer udstilleren selv disse adgangskort ud og sørger for at medarbejderne medtager adgangskortene når de går ind på messens areal. Adgangskortene er strengt personlige og udstilleren er ansvarlig for at adgangskortene ikke misbruges.


§10 Ansvar


Udstilleren er ansvarlig for enhver skade på personer, lokaler eller inventar, der forårsages af udstilleren, dennes personale og leverandører eller dennes udstillede varer eller udstillingsmateriel. Udstilleren må ikke selv foretage udbedring af skader.

Messefirmaet og/el. eventstedet er alene ansvarlig for skader, som skyldes fejl eller forsømmelser hos eventstedet og/el. messefirmaets personale. Alle udstillede varer og dekorationsmateriel er for udstillerens eget ansvar og risiko i enhver henseende. Udstilleren bør i egen interesse tegne alle nødvendige forsikringer. Messefirmaet og eventstedet fraskriver sig ethvert ansvar for skader på personer, udstillede produkter og  udstillingsmateriel mv. samt ansvar for udstillernes eventuelle indirekte tab, som er

forårsaget ved svigtende strøm- og vandtilførsel alle former for ledningsbrud, oversvømmelse, naturkatastrofer m.v. og som ikke kan tilskrives fejl og

forsømmelse fra messefirmaet og/eller eventstedet.


§11 Ordensforskrifter


Messefirmaet kan efter forudgående advarsel bortvise udstilleren eller dennes personale (og/el. nærværende ordrebekræftelse/ standlejekontrakt kan ophæves) hvis de efter messefirmaet og/el. eventstedets skøn optræder udfordrende eller kontraktstridigt, herunder i strid med nærværende generelle betingelser, eller hvis udstillerens anvendelse af det lejede, herunder udstillerens udstillingsform eller karakter efter messefirmaets skøn er til væsentlig gene for andre udstillere eller udsætter messefirmaets eller de øvrige udstilleres omdømme for skade. Messefirmaet er berettiget til at disponere over det af udstillerens lejede areal, uden at udstilleren i den anledning har krav på tilbagebetaling af  den allerede betalte standleje. Messefirmaet forbeholder sig endvidere ret til at bortvise personer som man ikke ønsker beskæftiget ved messen/eventen eller dens opbygning eller nedbrydning.


§12 Reklamation


Enhver reklamation skal omgående efter at fejlen er konstateret gives skriftligt til messefirmaet og/eller eventstedet. Parterne (udstilleren, messefirmaet og eventstedet) er enige om, at messefirmaet og selve eventstedet skal have en mulighed for at rette evt. fejl, snarest muligt efter de er blevet  konstateret af udstilleren.


§13 Vedtagelse af dansk ret og dansk værneting


Udstilleren anerkender ved sin underskrift eller ved betaling af  tilmeldingsgebyret (i nærværende ordrebekræftelse/standlejekontrakten), at ethvert retsforhold mellem udstilleren og messefirmaet, der har sit grundlag i nærværende  ordrebekræftelse/ standlejekontrakten – herunder fortolkningen af de mellem udstilleren og messefirmaet indgåede aftaler og afgørelsen af spørgsmål om udstillerens eventuelle erstatningsansvar skal bedømmes og afgøres efter dansk ret.

Som værneting accepterer udstilleren – afhængig af sags genstandens størrelse – København Byret eller Østre Landsret.


§14 Tvivlsspørgsmål


Messefirmaets ledelse vil afgøre ethvert forhold der ikke er omfattet af nærværende betingelser, og som der måtte opstå tvivl omkring. 

§15 Ændringer i nærværende betingelser

Messefirmaet forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at ændre nærværende Generelle betingelser, hvis påbud fra myndighederne eller andre (herunder eventstedet) tvingende forhold skulle gøre dette nødvendigt. 


§16 Fortrolighed omkring ordrebekræftelsens/standlejekontraktens indhold


Udstilleren forpligtiger sig til at behandle den indgåede ordrebekræftelse/ standlejekontrakten som fortrolig. Det vil sige at udstilleren ikke er berettiget til at vise eller orientere tredjemand om indholdet i ordrebekræftelsen/ standlejekontrakten. Hvis udstilleren forbryder sig mod § 16, så er messefirmaet berettiget til at annullere den indgåede ordrebekræftelse/ standlejekontrakten; uden at udstilleren er  berettiget til nogen form for erstatning. Hvis udstilleren har opnået nogle former for rabat ift. messens/eventens listepriser; så er messefirmaet berettiget til at kræve rabatten betalt, hvis udstilleren forbryder sig  imod § 16. Hvis myndighederne gøre krav på at se ordrebekræftelsen/standlejekontrakten, så betragtes det ikke som et brudt imod § 16 


§17 Særaftaler


Eventuelle særaftaler mellem messefirmaet og udstilleren, der ikke er påført nærværende ordrebekræftelse/standlejekontrakten, er kun bindende, når de skriftligt er accepteret af messefirmaet. 


§18 Tilbuddets varighed


Nærværende tilbud er gældende i 14 dage fra ordrebekræftelsens/standlejekontraktens dato. Har messefirmaet ikke senest denne dato modtaget ordrebekræftelsen/ standlejekontrakten i underskrevet stand, forbeholder messefirmaet sig ret til at udleje udstillingsarealet ud til anden side.


§19 Øvrigt materiale vedr. eventen


I øvrigt henvises til det for eventen gældende materiale – herunder beskrivelser, tegningsmateriale, eventens hjemmeside, messehåndbogen og evt. tekniske specifikationer (fra eventstedet) m.v.