Generelle lejebetingelser

LabDays 2017

ÅRHUS - SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER

20. - 21. september 2017

Generelle betingelser

LabDays 2017 - 20. - 21. september 2017

 

Generelle betingelser

Messefirmaet = J.B. Exhibitions ApS/ Part of Copenhagen

Exhibition Group A/S

 

Eventstedet = Scandinavian Congress Center, Århus

 

J.B. Exhibitions ApS CVR nr. 35 24 12 99 repræsenterer

Messefirmaet som juridisk enhed i nærværende

ordrebekræftelse/standlejekontrakt.

 

§1. Priser, betaling og levering

Ordrebekræftelsen/standlejekontrakten er bindende for

udstilleren, når messefirmaet har modtaget den underskrevne

ordrebekræftelse/standlejekontrakten eller når udstilleren har

betalt anmeldelsesgebyret. Med andre ord, ordrebekræftelsen/

standlejekontrakten kan ikke opsiges og/eller annulleres fra

udstillerens side, når messefirmaet har modtaget den

underskrevne ordrebekræftelse/standlejekontrakt.

Udstilleren forpligtiger sig til at overholde de

betalingsbetingelser, som messefirmaet har skrevet på forsiden

at ordrebekræftelsen/standlejekontrakten.

 

§2 Ændring af standplacering

Der kan opstå situationer, hvor det er formålstjenligt for både udstilleren og Messefirmaet at flytte udstillerende fra den aftalte standplacering (dvs. den standplacering parterne har indgået ordrebekræftelse/standlejekontrakt på). Messefirmaet er ikke berettiget til at flytte en udstiller fra den aftalte standplacering, uden udstilleren acceptere flytningen samt den nye standplacering. Kan parterne ikke opnå enighed om den nye standplacering; og hvis Messefirmaet forsat kræver udstilleren flyttet; så er udstilleren berettiget til at opsige den indgåede ordrebekræftelse/standlejekontrakt. Såfremt udstilleren opsiger ordrebekræftelsen/standlejekontrakten, pga. uenighed om den nye standplacering, så er Messefirmaet forpligtiget til at tilbagebetale evt. indbetalt standleje (her i indgår også tilmeldingsgebyr, online pakke og andet der måtte indgå i ordrebekræftelsen/standlejekontrakten).

 

§3 Force majeure

Sker der uforudsete hændelser som f.eks. krig, mobilisering,

strejke, lockout, ildebrand, myndighedens forskrifter eller andet,

som messefirmaet ikke har indflydelse på, og som umuliggør

eller i væsentlig grad vanskeliggør gennemførelsen af eventen,

er messefirmaet berettiget til helt eller delvist at flytte til andre

lokaliteter. Også i denne situation er messefirmaet berettiget til

at ændre i den enkeltes udstillingsareal. En formindskelse af

den enkelte udstilleres udstillingsareal, vil gøre udstilleren

berettiget til en tilsvarende reduktion af standlejen. Hvis Force

majeure passussen tages i brug, så er messefirmaet også

berettiget til at annullere den underskrevne

ordrebekræftelse/standlejekontrakt. Hvis messefirmaet ser sig

nødsaget til at annullere ordrebekræftelsen/standlejekontrakten,

så er udstilleren berettiget til at få hele sin standleje tilbage.

Herudover er udstilleren ikke berettiget til anden form for

erstatning.

 

§4 Indretning og opbygning af stande

Udstilleren forpligtiger sig til at rette sig efter de regulativer, der

er på udstillingsstedet hvor eventen afholdes. Det være sig

regulativer fra selve eventstedet, event stedets tekniske

personale, sundhedsstyrelse, brandvæsen og/el andre

offentlige myndigheder. Udstilleren forpligtiger sig ydermere til

at overholde de tidsfrister/deadlines som messefirmaet og selve

eventstedet opsætter for messen/eventen. Udstilleren

forpligtiger sig til at holde sin stand bemandet inden for hele

messens åbningstid.

 

§5 Udstillede varer/produkter

Messefirmaet kan kræve, at udstilleren anmelder de

varer/produkter som man agter at udstille på messen/eventen.

Messefirmaet forbeholder sig ret til at forbyde udstilleren at

udstille bestemte varer, uanset om disse er anmeldt forlods.

Hvis udstilleren udstiller andre varer/produkter end dem man

har anmeldt, så kan messefirmaet forlange varerne/produkterne

fjernet eller ophæve udstillerens kontrakt uden ret til

tilbagebetaling af allerede betalt standleje.

 

§6 Nedbrydning og fjernelse af de udstillede

varer/produkter

Nedbrydning af udstillingsstanden og fjernelses af

udstillingsgenstandene må ikke ske før messen/eventens

officielle lukning. Såfremt udstilleren ignorere dette, er

messefirmaet berettiget til at give udstilleren en bøde på

2.500,- kr. ex. moms.

Alle udstillede genstande/produkter skal være fjernet fra

udstillingsstanden til det tidspunkt som messefirmaet eller

eventstedet forlods har opgivet. Såfremt udstilleren ikke

overholder dette, så er messefirmaet berettiget til at lade de

udstillede genstande/produkter fjerne for udstillerens regning og

risiko. Messefirmaet og eventstedet er berettiget til at

tilbageholde de udstillede genstande/produkter m.v. som

sikkerhed for ethvert krav, messefirmaet og eventstedet måtte

have overfor udstilleren.

 

§7 Salg, reklame samt servering

Udstilleren skal følge de af messefirmaet, eventstedet og

myndighederne fastsatte bestemmelser om reklame, salg og

ordreoptagelse samt om udlevering af brochurer, smags- og

vareprøver m.v. Politisk præget propaganda i forbindelse med messen/eventen

er forbudt. Reklame, salg og ordreoptagelse samt udlevering af brochure

eller af smags- og vareprøver uden for udstillingsstandens

område må ikke finde sted.

 

Ligesom tilsvarende ikke må finde

sted fra firmaer der ikke er tilmeldt og godkendt til at deltage i

messen/eventen. Messefirmaet eller den af eventstedet

udpegede restauratør har eneret til servering og udskænkning

af spise- og drikkevarer inden for eventens område, bortset fra

fortæring til personale på udstillingsstanden. Udlevering af

smagsprøver eller salg af spise- og drikkevarer fra

udstillingsstanden må derfor kun finde sted efter messefirmaets

forudgående godkendelse. Herudover skal udstilleren

naturligvis overholde eventuelle krav fra sundheds-

myndighederne. Brug af højtalere og forevisning af

film/video/DVD etc. må kun finde sted, hvis det ikke er til gene

for de omkringliggende udstillere. Hvis udstilleren bruger

film/video/DVD etc. så påhviler det udstilleren at indhente

godkendelse fra myndighedernes side; ligesom det påhviler

udstilleren at betale evt. KODA-afgifter som brugen af musik og

film måtte afstedkomme. Udstilleren må ikke lave

arrangementer der sigter på kollektiv transport af udstillerens

besøgende gennem privat buskørsel eller anden fælles

transport for besøgende til og fra eventstedet, uden

forudgående tilladelse fra messefirmaet.

 

 

 

§8 Udlån eller fremleje af messestanden

Udstilleren må ikke udlåne eller fremleje sin udstillingsstand til

anden side/tredje part uden messefirmaet skriftlige

godkendelse.

 

§9 Besøgeradgangskort

Gæste-adgangskort og besøgeradgangskort kan købes (hvis

der er entré afgift) eller erhverves (hvis der ikke er entré afgift)

af messefirmaet. Både gæste- og besøgeradgangskort skal

være udfyldt efter de retningslinjer som messefirmaet forlods

har fastlagt. I det hele taget skal ovenstående kort betragtes

som strengt personlige, og udstilleren er ansvarlig for, at disse

kort ikke misbruges.

 

§10 Ansvar

Udstilleren er ansvarlig for enhver skade på personer, lokaler

eller inventar, der forårsages af udstilleren, dennes personale

og leverandører eller dennes udstillede varer eller

udstillingsmateriel.

Udstilleren må ikke selv foretage udbedring af skader.

Messefirmaet og/el. eventstedet er alene ansvarlig for skadet,

som skyldes fejl eller forsømmelser hos eventstedet og/el.

messefirmaets personale.

Alle udstillede varer og dekorationsmateriel er for udstillerens

eget ansvar og risiko i enhver henseende. Udstilleren bør i

egen interesse tegne alle nødvendige forsikringer.

Messefirmaet og eventstedet fraskriver sig ethvert ansvar for

skader på personer, de udstillede varer og udstillingsmateriel

mv. samt ansvar for udstillernes eventuelle indirekte tab, som er

forårsaget ved svigtende strøm- og vandtilførsel alle former for

ledningsbrud, oversvømmelse, naturkatastrofer m.v.

 

§11 Ordensforskrifter

Udstilleren eller dennes personale kan bortvises (og/el

nærværende ordrebekræftelse/standlejekontrakt kan ophæves)

hvis de efter messefirmaet og/el. eventstedets skøn optræder

udfordrende eller kontraktstridigt, herunder i strid med

nærværende generelle betingelser, eller hvis udstillerens

anvendelse af det lejede, herunder udstillerens udstillingsform

eller karakter efter messefirmaets skøn er til væsentlig gene for

andre udstillere eller udsætter messefirmaets eller de øvrige

udstilleres omdømme for skade. Messefirmaet kan herefter

blive nødsaget til at disponere over det af udstillerens lejede

areal, uden at udstilleren i den anledning har krav på

tilbagebetaling af den allerede betalte standleje. Messefirmaet

forbeholder sig endvidere ret til at bortvise personer som man

ikke ønsker beskæftiget ved messen/eventen eller dens

opbygning eller nedbrydning.

 

§12 Reklamation

Enhver reklamation skal omgående og skriftligt gives til

messefirmaet og/eller eventstedet inden eventen afsluttes.

Parterne (udstilleren, messefirmaet og eventstedet) er enige

om, at messefirmaet og selve eventstedet skal have en

mulighed for at rette evt. fejl, snarest muligt efter de er blevet

konstateret af udstilleren.

 

§13 Vedtagelse af dansk ret og dansk værneting

Udstilleren anerkender ved sin underskrift eller ved betaling af

anmeldelsesgebyret (i nærværende ordrebekræftelse/

standlejekontrakten), at ethvert retsforhold mellem udstilleren

og messefirmaet, der har sit grundlag i nærværende

ordrebekræftelse/standlejekontrakten – herunder fortolkningen

af de mellem ham og messefirmaet indgåede aftaler og

afgørelsen af spørgsmål om udstillerens eventuelle

erstatningsansvar skal bedømmes og afgøres efter dansk ret.

Som værneting accepterer udstilleren – afhængig af sags

genstandens størrelse – København Byret eller Østre Landsret.

 

§14 Tvivlsspørgsmål

Messefirmaets ledelse vil afgøre ethvert forhold der ikke er

omfattet af nærværende betingelser, og som der måtte opstå

tvivl omkring.

 

§15 Ændringer i nærværende betingelser

Messefirmaet forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at

ændre nærværende Generelle betingelser, hvis påbud fra

myndighederne eller andre (herunder eventstedet) tvingende

forhold skulle gøre dette nødvendigt.

 

§16 Fortrolighed omkring

ordrebekræftelsens/standlejekontraktens indhold

Udstilleren forpligtiger sig til at behandle den indgåede

ordrebekræftelse/standlejekontrakten som fortrolig. Det vil sige

at udstilleren ikke er berettiget til at vise eller orientere

tredjemand om indholdet i ordrebekræftelsen/

standlejekontrakten.

Hvis udstilleren forbryder sig mod § 16, så er messefirmaet

berettiget til at annullere den indgåede

ordrebekræftelse/standlejekontrakten; uden at udstilleren er

berettiget til nogen form for erstatning.

Hvis udstilleren har opnået nogle former for rabat ift.

messens/eventens listepriser; så er messefirmaet berettiget til

at kræve rabatten betalt, hvis udstilleren forbryder sig

imod § 16.

Hvis myndighederne gøre krav på at se ordrebekræftelsen/

standlejekontrakten, så betragtes det ikke som et brudt

imod § 16

 

§17 Særaftaler

Eventuelle særaftaler mellem messefirmaet og udstilleren, der

ikke er påført nærværende ordrebekræftelse/

standlejekontrakten, er kun bindende, når de skriftligt er

accepteret af messefirmaet.

 

§18 Tilbuddets varighed

Nærværende tilbud er gældende i 14 dage fra

ordrebekræftelsens/standlejekontraktens dato.

Har messefirmaet ikke senest denne dato modtaget

ordrebekræftelsen/standlejekontrakten i underskrevet stand,

forbeholder messefirmaet sig ret til at udleje udstillingsarealet

ud til anden side.

 

§19 Øvrigt materiale vedr. eventen

I øvrigt henvises til det for eventen gældende materiale –

herunder beskrivelser, tegningsmateriale, eventens

hjemmeside og evt. tekniske specifikationer (fra eventstedet)

m.v.

LabDays is organized by J.B. Exhibitions ApS - Toftholm Allé 8 - DK - 2900 Hellerup - tlf. +45 20 33 33 16 - el. tlf. +45 21 27 08 14